msks_logo

Aktuálne z kaštieľa


   Z I M N Á  S E Z Ó N A   

S E P T E M B E R - M Á J


PONDELOK 07:30 - 15:30

UTOROK      07:30 - 15:30

STREDA        07:30 - 15:30 

ŠTVRTOK     07:30 - 15:30

PIATOK         07:30 - 15:30

SOBOTA        zatvorené

NEDEĽA        zatvorené


11:30 - 12:00    obed                

12:00 - 13:00   administratíva


posledný možný vstup

30 min. pred zatváracou dobou!

* vstup je bezplatný

* väčšie organizované skupiny

!vopred sa objednať a ohlásiť!


* štátne sviatky ZATVORENÉN Á J D E T E  N Á S  A J  N A:


FB:

www.facebook.com/sninakastiel/


INSTAGRAM:

#sninskykastiel


EMAIL:

snina.kastiel@outlook.sk


TEL. ČÍSLO:

0918 670 205


YOUTUBE:

Sninský kaštieľ
A K T U A L I T Y:
IRMA SZTÁRAYOVÁ
irma sztaray na web
JURAJ MACAN

DEDOVIZEŇ
мацан
STARINA - VODA VIERY

repríza výstavy v Prešove
Starina plagátwww 
P R I P R A V U J E M E:
S T Á L E  V Ý S T A V Y:JAROSLAV DROTÁR

POD HLADINOUDrotar plagatmMIKULÁŠ KLIMČÁK

BYZANTSKÁ MISIAOK fil  0631MUZEÁLNA EXPOZÍCIA

OZVENY SNINY9a

8

5 msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieO kaštieli

Z histórie sninského kaštieľa     Návršie, na ktorom sa nachádza dnešný kaštieľ, sa v historických listinách spomína pod názvom Lisa /Lysá/. Prvá zmienka o drevenej kúrii, ktorá sa tu prvotne nachádzala, pochádza z roku 1646. Z nej sa nám zachovali dva opisy – z roku 1654 /súpis vyhotovený pre Juraja IV. Drugeta /+ 1661// a z roku 1728 /urbár humenského panstva/. Drevená kúria bola dvojpodlažná, postavená z ihličnatého dreva a uspôsobená na dva panské byty. Dole boli dve izby s dvoma komorami /spálňami/ a jednou pivnicou, hore tri izby a dve komory /spálne/, a k tomu ešte balkón na spôsob filagórie, z ktorého bol dobrý výhľad. Výhľad bol nielen na protiľahlé záhrady, ale i na širšie okolie. Súčasťou drevenej kúrie bola i priestranná kamenná kuchyňa. V jej susedstve stála drevená stajňa, do ktorej sa zmestilo okolo 12 koní, postavená v roku 1725. Ďalšia, takisto drevená stajňa, bola o tri roky mladšia.

     Oproti kúrii sa nachádzal majer, ktorý pozostával z hlavnej majerskej budovy – alódie, postavenej krátko pred r. 1728. Pozostávala z dvoch izieb, troch komôr a átria. Neďaleko stála maštaľ pre dobytok a celé to obkolesovala ohrada. K majeru patrili aj dva rybníky /v dnešnom parku/. Povyše jedného z nich, označenom ako starý rybník, sa nachádzal kamenný domček. Na základe dobovej mapky z roku 1780 vieme, že kúria sa nachádzala severnejšie od budovy dnešného murovaného kaštieľa, na miestach, kde stojí dodnes komplex murovaných hospodárskych objektov.


obr01_1780bb

/Obr. 1: Mapa Sniny s kúriou na mape z roku 1780/


     Poslednou vlastníčkou sninskej kúrie bola grófka Terézia Vandernatová, rod. Zichy (1705 - 1784, od r. 1742 vdova), manželka grófa Gotharda Jozefa Kazimíra van der Nath (Viedeň 1696 - 1742, Mechelen, Flámsko). Mali sedem detí, z ktorých v Uhorsku ostal iba Henrik. Grófka Terézia dala v Snine v roku 1769 postaviť kaplnku Panny Márie Snežnej v Barlahovom potoku. Zaslúžila sa o to, že sa stala samostatnou rímsko-katolíckou farnosťou v roku 1782. V roku 1780 začala s výstavbu nového murovaného kaštieľa. V roku 1784 však zomiera. Po nej sa stal zemepánom Sniny jej syn Henrik Vandernat.

     Od Henrika Vandernata si v roku 1788 vzal do zálohu Sninu, Valaškovce, Modru a Olšinkov podnikateľ Jozef Rholl za sumu 72 tisíc zlatých. Pri ďalšej deľbe majetkov Snina v roku 1797 pripadla Františkovi Vandrernatovi a jeho sestre Anne, vydatej za Jána Okoličániho. Mestečko však i naďalej zostávalo v zálohu a jeho majiteľmi boli Rhollovci. V roku 1819 bol záloh znovuobnovený na dobu 32 rokov, teda až do roku 1851.


obr2_1865mm

/Obr. 2: Zameranie kaštieľa a novej cesty do mesta od Humenného z roku 1865/


obr03_1865

/Obr. 3: Vlastnícky súpis o dome č. 1 v Snine – kaštieľa, označovaného ako „zámok“ z roku 1865/


     Rhollovci, ako podnikatelia nestatkárskeho pôvodu, sa usadili v Snine, kde Jozef Rholl dostal do zálohu od Vandernatovcov kaštieľ, ktorý pre potreby rodiny dostaval a moderne vybavil. Výstavba kaštieľa bola ukončená v roku 1800, po 20 rokoch od jej začiatku výstavby. Jeho poloha bola situovaná južnejšie od existujúcej drevenej kúrie tak, aby priečelie bolo kolmo orientované na cestu, ktorá sa stala novou cestou pre vstup do mesta z Humenného, namiesto dovtedajšej cez Tablu. Následne bola stará kúria rozobratá a v jej bezprostrednom okolí boli postavené murované sýpky. Ku kaštieľnemu komplexu pribudol ešte tzv. malý kaštielik pre služobníctvo. Touto výstavbou vnútorný areál kaštieľa nadobudol obdĺžnikový tvar so starobylou studňou /dnes prekrytá budovou z druhej polovice 20. storočia/ a fontánou so sochou Herkula z roku 1841. Dva rybníky za kaštieľom, ktoré patrili pôvodne k majeru, boli spojené do jedného a stali sa súčasťou rozsiahleho kaštieľneho parku.


obr.4_1866

/Obr. 4: Mapa kaštieľa s hospodárskym komplexom a rozsiahlym parkom na mape z roku 1866/


     V roku 1850 zomiera Štefan Rholl. Kaštieľ prešiel do rúk jeho dcéry Kláry /1809, Snina – 1870, Košice/. Záloh na majetok, ktorý skončil v roku 1851, pravdepodobne nebol vyplatený, a tak Klára Csakyová zostala vlastníčkou kaštieľa až do svojej smrti v roku 1870. Klára a jej manžel Teodor Csáky sa spravovaniu majetku v Snine nevenovali, a tak sa Klára po smrti manžela v roku 1855 dostala do finančných problémov. Z uvedeného dôvodu dávala veľkostatok v Snine s kaštieľom do prenájmu /napr. Solonisovi Wemmemu, Eduardovi Valpertovi alebo Karolovi Schmidtovi/. V roku 1858 celý sninský majetok zaťažila hypotékou vo výške 175 500 zlatých v Rakúskej národnej banke vo Viedni. Po jej smrti v roku 1870, jej dedičia kaštieľ s celým veľkostatkom v roku 1872 odstúpili Rakúskej sprostredkovacej banke. Banka hľadala kupca na majetok, pričom záujem prejavili povereníci Filipa Eugena, arcivojvodu z Flandier. Tí v priebehu rokov 1873 - 74 odkúpili sninský veľkostatok spolu so susedným stakčínskym a hostovickým.

     Belgický majiteľ veľa investoval do nového vybavenia kaštieľa. Hneď po jeho dokúpení nakúpili prikrývky, bielizeň, kúpeľňové náčinie, kávové a čajové súpravy, stoly a kuchynské prístroje, riady – celkom 226 položiek v sume 2 012 zlatých. V dvojpodlažnej budove kaštieľa sa nachádzalo okolo 20 miestností, veľký salón, pánske a hosťovské izby, jedáleň a kuchyňa s komorou. Len samotný nábytok v kaštieli bol v roku 1885 ocenený sumou 5 951 zlatých. Veľa investoval i do priľahlého parku, predovšetkým do nákupu a výsadby cudzokrajných drevín. Belgický princ Filip Eugen Sachsen Koburg pravdepodobne Sninu ani nikdy nenavštívil. V roku 1888 sa so svojou manželkou Máriou Hohenzollern rozhodol veľkostatok v Snine predať. Novým majiteľom v tom istom roku sa stal Štefan Ocskay z Budapešti. Pôvodný majiteľ z kaštieľa odsťahoval všetok inventár, ktorý doň nakúpil.


obr5_koniec_19st_pred

/Obr. 5: Najstaršia známa fotografia kaštieľa z konca 19. storočia/


     Štefan Ocskay kaštieľ v Snine vlastnil len krátko. Dal ho do zálohu Pavlovi Kollerichovi z Budapešti a Ľudovítovi Beňovskému z Bratislavy. V roku 1900 kaštieľ získala manželka Ľudovíta Beňovského Alžbeta, rodená Ocskayová, ktorá bola sestrou Štefana Ocskaya. Vlastnila ho do roku 1911. Na správe jej majetkov v Snine sa podieľal aj jej zať gróf Eberhard Schaumburg – Lippe, manžel jej dcéry Ludoviky. Ten väčšinou býval v Grazi a do Sniny prichádzal na letné pobyty. Kaštieľ, v ktorom sa zdržiaval, podľa súdobej literatúry, patril k najhonosnejším budovám, bol pohodlne zariadený, obklopený krásnym parkom. V parku bola v uvedenom období zriadená i malá zvernica.


obr6_koniec_zac_20st_zadjpeg

/Obr. 6: Kresba kaštieľa so sochou Herkulesa z obdobia Alžbety Beňovskej zo začiatku 20. storočia/


     V roku 1911 kaštieľ a celý veľkostatok kúpil gróf Jozef Degenfeld z Debrecína. V Snine sa zameral na ťažbu dreva, kvôli čomu dal postaviť novú parnú pílu s továrňou na výrobu ohýbaného nábytku a sieť lesných úzkokoľajok. Napokon v roku 1917 celý majetok vrátane kaštieľ, predal Zemplínskemu lesnému hospodárstvu, účastinnej spoločnosti so sídlom v Ružomberku, za pol milióna korún, ktorá ho vlastnila do znárodnenia po druhej svetovej vojne.


obr7-zac20st

/Obr. 7: Kaštieľ v období prvej vlastníctva Zemplínskeho lesného hospodárstva v prvej polovici 20. storočia/.Chronológia histórie kaštieľa

 

1646

prvá písomná zmienka o drevenej kúrii na návrší Lisa /Lysá/, na ktorom stojí dnešný kaštieľ

1780

začiatok výstavby murovaného kaštieľa na mieste pôvodnej drevenej kúrie grófkou Teréziou Vandernathovou, rod. Zichy, vnučkou posledného mužského potomka z rodu Drugethovcov, ktorí boli pánmi Sniny asi od roku 1321

1784

zomrela grófka Terézia Vandernathová, rod. Zichy; zemepánom Sniny sa stal jej syn Henrik Vandernath

1788

podnikateľ Jozef Rholl vzal od Henrika Vandernatha do zálohu Sninu

1800

Jozef Rholl dokončil výstavbu kaštieľa

1841

do vnútorného areálu kaštieľa pribudla fontána so sochou Herkula

1850

zomrel Štefan Rholl, syn Jozefa Rholla, novou vlastníčkou kaštieľa sa stala Klára Csakyová, dcéra Štefana Rholla a vnučka Jozefa Rholla

1851

skončil záloh na majetok, ktorý nebol vyplatený, Klára Csakyová zostala vlastníčkou kaštieľa až do svojej smrti

1858

Klára Csakyová zaťažila sninský majetok hypotékou v Rakúskej národnej banke

1872

dedičia Kláry Csakyovej odstúpili kaštieľ Rakúskej sprostredkovacej banke

1873 – 1874

sninský veľkostatok odkúpili povereníci Filipa Eugena, arcivojvodu z Flandier

1888

Filip Eugen predal veľkostatok v Snine Štefanovi Ocskayovi z Budapešti, ten dal kaštieľ do zálohu Ľudovítovi Beňovskému

1911

kaštieľ a celý veľkostatok v Snine odkúpil gróf Jozef Degenfeld z Debrecína

1917

kaštieľ predaný Zemplínskemu lesnému hospodárstvu v Ružomberku

1945

vnútená správa kaštieľa skonfiškovaným lesom Stakčín

1948 – 1993

užívateľom kaštieľa sa stala Stredná ruská škola, Stredná všeobecno – vzdelávacia škola s ukrajinským vyučovacím jazykom, Stredné odborné učilište poľnohospodárske

1995

Stredné odborné učilište poľnohospodárske odpredalo kaštieľ ako prebytočný majetok štátu pánovi Michalovi Mergovi

2009

vlastníkom kaštieľa sa stáva mesto Snina za účelom jeho komplexnej rekonštrukcie z prostriedkov Európskej únie

2012 – 2013

rekonštrukcia kaštieľa

 


- Bližšie informácie o kaštieli nájdete vo videu slúžiacom k propagačným účelom kaštieľa v Snine na: http://www.youtube.com/watch?v=VS9anPKc7E0&