msks_logo

Aktuálne z kaštieľa


   Z I M N Á  S E Z Ó N A   

S E P T E M B E R - M Á J


PONDELOK 07:30 - 15:30

UTOROK      07:30 - 15:30

STREDA        07:30 - 15:30 

ŠTVRTOK     07:30 - 15:30

PIATOK         07:30 - 15:30

SOBOTA        zatvorené

NEDEĽA        zatvorené


11:30 - 12:00    obed                

12:00 - 13:00   administratíva


posledný možný vstup

30 min. pred zatváracou dobou!

* vstup je bezplatný

* väčšie organizované skupiny

!vopred sa objednať a ohlásiť!


* štátne sviatky ZATVORENÉN Á J D E T E  N Á S  A J  N A:


FB:

www.facebook.com/sninakastiel/


INSTAGRAM:

#sninskykastiel


EMAIL:

snina.kastiel@outlook.sk


TEL. ČÍSLO:

0918 670 205


YOUTUBE:

Sninský kaštieľ
A K T U A L I T Y:
IRMA SZTÁRAYOVÁ
irma sztaray na web
JURAJ MACAN

DEDOVIZEŇ
мацан
STARINA - VODA VIERY

repríza výstavy v Prešove
Starina plagátwww 
P R I P R A V U J E M E:
S T Á L E  V Ý S T A V Y:JAROSLAV DROTÁR

POD HLADINOUDrotar plagatmMIKULÁŠ KLIMČÁK

BYZANTSKÁ MISIAOK fil  0631MUZEÁLNA EXPOZÍCIA

OZVENY SNINY9a

8

5 msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieVízia kaštieľa

Koncepcia vzniku a rozvoja muzeálneho oddelenia

v priestoroch kaštieľa v Snine

(strednodobý plán 2013 - 2018)


             1. Potenciál mesta (regiónu) pre vznik muzeálneho oddelenia v priestoroch kaštieľa

Mesto Snina je strediskom najvýchodnejšie situovaného regiónu na Slovensku. Je domovom pre približne 20 500 obyvateľov. Kultúrnou zvláštnosťou Sniny a regiónu je, že sa v nich snúbia dve európske kultúry: západná (rímska) a východná (byzantská). V meste pôsobia tri kultúrne inštitúcie: Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina, Galéria Andrej Smolák a Dom Matice Slovenskej, základné a stredné školstvo, rôzne organizácie, štátne a privátne podniky. Prírodné bohatstvo a pomerne nenarušené životné prostredie, je pre mesto a celý región veľkým potenciálom pre rozvoj rekreácie a cestovného ruchu.

V meste pribúdajú nové zariadenia, rozširuje sa ponuka ubytovania, stravovania a možnosti kultúrneho, rekreačno-športového vyžitia. Všetky tieto ukazovatele, ako aj demografia obyvateľov nasvedčujú, že je tu vhodný čas na rozšírenie a skvalitnenie kultúrnych a umeleckých programov o novú muzeálnu oblasť. Umiestnenie muzeálneho oddelenia do priestorov kaštieľa z obdobia klasicizmu, v pokojnom prostredí malého historického parku, umocňuje súčasné rozvojové stratégie mesta, stať sa návštevníckym a turistickým centrom regiónu. Z hľadiska budúcnosti je tu predpoklad vzniku samostatného múzea mestského typu, ktoré bude prirodzeným centrom spoluvytvárania identity a súdržnosti regiónu.


             2. Poslanie (vízia) muzeálneho oddelenia v priestoroch kaštieľa

Pre miestnych obyvateľov bude činnosť muzeálneho oddelenia akousi „pamäťou mesta“, ktorá napomôže rozvíjať zdravý lokálny patriotizmus obyvateľov a ich občiansku hrdosť. Základným poslaním muzeálneho oddelenia je:                                                                                                                                

Ochrana a propagácia kultúrneho dedičstva, a to najmä v oblastí histórie a tradícií, remesiel a ľudovej kultúry, výtvarného umenia, prírody, krajiny, ekológie, literatúry a písomností. Preto sa oddelenie zameria na skvalitňovanie práce s verejnosťou, na vytváranie priestoru pre stretávanie sa návštevníkov, odbornej, laickej verejnosti i samotných odborníkov v muzeálnej a galerijnej oblasti. Muzeálne oddelenie cielene pripraví aktivity rešpektujúce potreby čo najširšieho okruhu cieľových skupín návštevníkov - od rodín s deťmi, cez deti a školskú mládež, až po seniorov, či zahraničných turistov. Vytvorí platformu pre zapojenie odbornej i laickej verejnosti do svojej činnosti.                                  

Demokratizácia a spolupráca, ktorá je realizovaná vytváraním priestoru pre spoluprácu pri rozvojových programoch oddelenia. Súčasne ponúkne množstvo aktivít, na ktorých sa môžu aktívne podieľať samotní návštevníci (zbierky regionálií, knihy, kartografia, militárie, zbierky negatívov, fotografií, diapozitívov, filmov a pod.) Zbierky sú nevyhnutným predpokladom pre realizáciu prezentácií, vzdelávania a kultúrno-výchovných činností. Sú predmetom odborného spracovania a publikovania.

Podpora kultúrnej diverzity a kreativity. Muzeologické oddelenie svojimi aktivitami prispeje k prehlbovaniu kultúrnej identity obyvateľov mesta a regiónu. Dôležitou oblasťou je umenie a umelecká výchova. Jej aktivitami umožnia rozvoj tvorivosti jednotlivcov i skupín návštevníkov. Ako ukazujú skúsenosti, kvalitné muzeálne činnosti a programy nasmerované na konkrétne cieľové skupiny dopĺňajú ponuku ostatných zariadení v dvoch kategóriách: ako východiskový bod k náučnému objavovaniu regiónu a ako alternatíva, ktorá ponúka zážitkové programy pre spestrenie pobytu návštevníkov.


              3. Strategické zámery v oblasti profilácie činnosti muzeálneho oddelenia v priestoroch kaštieľa


3. 1 Zabezpečenie optimálneho priestoru

Budova historického kaštieľa vytvára ideálne priestorové podmienky pre muzeálne a galerijné aktivity. Vychádzajúc z projektovej dokumentácie sú navrhnuté priestory pre stálu expozíciu na prízemí kaštieľa a priestory pre výmenné výstavy galerijného typu na poschodí. Polyfunkčný priestor pre edukačné aktivity (videoprojekcie, workshopy, výtvarné dielne, ateliéry), pre prácu s návštevníkom (stretnutia múzejného klubu, spriaznených skupín) je navrhnutý na poschodí, ako súčasť sprievodných podujatí galerijných výstav.                    

Keďže knižnica na prízemí by tvorila a dopĺňala paralelu muzeálnych aktivít, môže sa stať odborným zázemím pre regionálnu históriu, priestorom pre regionálnu a mestskú literatúru, výtvarné umenie, regionálny národopis a propagačno-informačný materiál (katalógy, pohľadnice, reprodukcie, krátkodobé tlače a pod.), a tak prispieť k rozvoju živej kultúry v meste. Je tu možnosť zriadiť aj študovňu pre regionálnu literatúru a návštevnícke centrum mesta a regiónu, ktoré by stavalo na silných stránkach mesta Sniny a regiónu.      

                                                                                                      

3. 2 Organizačná štruktúra

Tvrdenie, že organizačná štruktúra by sa mala riadiť stratégiou, platí aj pre organizačnú štruktúru umeleckej inštitúcie. V budúcnosti v rámci pozitívnych plánov sa preto počíta s 5 zamestnancami, ktorí budú mať kumulované funkcie:

1. kurátor – múzeoedukológ (galerijná a výstavná náplň práce)

2. muzeológ - historik (muzeálna náplň práce)

3. výstavnik – technik

4. dokumentátor zbierok - lektor

5. pracovník fundraisingu a PR

Samozrejme tento počet závisí od výšky vyčlenených finančných prostriedkov, hlavne v prvých rokoch existencie oddelenia.                                  

 

3. 3 Profilácia oddelenia

Prezentačná činnosť tematicky pokrýva tieto oblasti zo širokého spektra artefaktov kultúrneho dedičstva:

1. Miestna história, tradície, remeslá

2. Výtvarné umenie

3. Príroda, krajina

4. Literatúra, písomnosti

V budúcnosti sa môže rozšíriť o archeológiu a vytvoriť mestské múzeum vlastivedného typu. Svojou polohou by bolo najvýchodnejším múzeom na Slovensku.


4. Strategické zámery v oblasti prezentačnej činnosti

Zámerom prezentačnej činnosti je ucelená stratégia plánu výstav a expozície, vytvorenie jednotnej koncepcie prezentácií vychádzajúcich z kultúrneho dedičstva regiónu, súčasťou ktorých budú vzdelávacie a kultúrno-výchovné programy.    

                                                                                            

4. 1  Stála expozícia

Príprava projektu stálej expozície s pracovným názvom „Snina v premenách času“(námet) je založená na koncepcii vyššie uvedených dimenzií a vytvorená tímom odborných pracovníkov (historik, muzeológ, dizajnér, textový redaktor) tak, aby vyhovela štandardom kvality múzejného spracovania a súčasným požiadavkám návštevníkov na atraktívnu prezentáciu. Obsahovým zámerom expozície je zrozumiteľne sprístupniť históriu Sniny a regiónu cez artefakty, písomnosti, fotografie, filmy, videá a príbehy. Nemala by chýbať emocionálna zložka podoby expozície, bohatosť umeleckého stvárnenia a neverbálna výstavná reč. Inštalácia expozície a jej vizuálna atraktívnosť by mala sledovať najnovšie trendy, aby jej aktuálnosť presiahla päťročie. Je dlhodobá a prezentuje sa v trvácnej forme. Expozícia by mala slúžiť ako konzultačné médium. Nemala by byť imitáciou reality, ale vlastnou kultúrnou realitou, ktorá sa zakladá na zbierkach a autentických dokladoch. Musí zohľadňovať veľké vekové a vzdelanostné rozdiely.    

      

Libréto: Klasická forma:   

1. Príroda Sniny a okolia

2. Archeológia Sniny a okolia

3. Dejiny Sniny od prvej písomnej zmienky po rok 1771 (t.j. prelom stredoveku a novoveku)

4. Dejiny Sniny od roku 1771 do roku 1848. (t.j. po revolučný rok 1848)

5. Dejiny Sniny od roku 1848 do roku 1818 (t.j. po koniec prvej svetovej vojny)

6. Dejiny Sniny v období prvej Československej republiky (1918 – 1939)

7. Dejiny Sniny v období druhej svetovej vojny (1939 – 1945)

8. Dejiny Sniny po druhej svetovej vojne a v období socializmu (1945 – 1989)

9.Dejiny Sniny po nežnej revolúcii (od roku 1989 po súčasnosť)


Táto klasická forma sa môže prelínať s príbehovou formou. Plánovacia, návrhová, technická fáza realizácie expozície bude vypracovaná na základe schválenia jej námetu a libreta, v dôsledku čoho sa vypracuje scenár. Stála expozícia bude prekonzultovaná a realizovaná v spolupráci s  múzeami v Michalovciach a Humennom.


4. 2 Výmenné (cyklické) galerijné výstavy

Špecifikum výstav z výtvarného umenia bude, že sa raz ročne odprezentujú umelci, ktorí sa v Snine narodili, respektíve ich tvorba úzko súvisí s mestom a regiónom. Snina sa môže pochváliť množstvom dobrých maliarov, architektov, grafikov, dizajnérov, fotografov (Jozef Kornucik, Ján Pavlík, Juraj Kresila, Mikuláš Rogovský, Boris Sirka, Stano Stankoci, Marek Guman, Marián Straka, Hedviga Hamžiková , Andrej Smolák, Ľubomír Birka, Gustav Gališin, Ivan Gubik, Daniela Kapráľová a pod. ). Ďalšie prezentácie výstav budú zamerané na históriu a súčasnosť mesta, na výtvarné umenie, ľudovú kultúru, na krajinu, prírodu, ekológiu, na ľudové sviatky majority a minority, ktoré v regióne žijú.

 

4. 3 Vytvorenie dimenzie "Cieľové skupiny" v koncepte muzeálnych prezentácií

Detské prezentácie /výstavy/, prezentácie pre návštevníkov – turistov, prezentácie zohľadňujúce návštevníkov so zdravotným handicapom, prezentácie zohľadňujúce záujem stálych návštevníkov, sponzorov (pokiaľ téma a obsah nebude v rozpore so stanovami inštitúcie,  násilnou komerčnosťou a umeleckou nekvalitou), prezentácie s cyklickým tematickým opakovaním.   

 

Plán výstav na rok 2013:

 

Jún – september:

Jozef Kornucik: Dimenzie (kurátorka: A. Ondrušeková),

Boris Sirka: Some Time Ago (kurátorka: D. Kapráľová),

Mikuláš Klimčák: PROGLAS (vystavené 2 diela k 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy).

 

Nasledujúce výstavy:

Ján Pavlík: Ernest a Alica,

Mikuláš Klimčák: Proglas  

                                                                                                                                                  

O autoroch:

Jozef Kornucik (*1938 Snina +1977), študoval - SUPŠ a VŠVU v Bratislave. Od roku 1965 žil v Košiciach. Okrem komornej maľby v ktorej cítiť vášnivé zaujatie pre život, sa autor venoval aj monumentálnej tvorbe v architektúre. Realizoval niekoľko mozaikových, keramických, smaltových, betónových kompozícií a prác z leptaného skla. Zúčastnil sa na mnohých výstavách doma i v zahraničí (Litva, Česká republika, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Bulharsko, Rusko, Taliansko - 1966, Bienále Benátky) . Externe pracoval ako pedagóg na SUPŠ v Košiciach. Jeho diela sú zastúpené v zbierkach SNG v Bratislave, v Galérii hlavného mesta Bratislavy, vo VSG v Košiciach, v Šarišskej galérii v Prešove. Jozef Kornucik patri medzi významné osobnosti slovenského výtvarného umenia.  

Mgr. art. Boris Sirka (* 08. 09. 1981 v Snine). Vzdelanie: v rokoch 1996 - 2000 Stredná priemyselná škola súčasného umenia, Košice, v rokoch 2000 – 2006 - štúdium na Technickej univerzite, Filozofická fakulta, Katedra výtvarného umenia a intermédií Košice, v roku 2003 - štúdium na Akadémii výtvarného umenia, nové médiá Praha, Česká republika a v roku 2006 - štúdium na ČVUT, Fakulta umení Praha. Námety malieb Borisa Sirku sú zakotvené v temných miestach ľudského vedomia a podvedomia, desivých otázkach smrti a posmrtného života a prízrakového sveta „za zrkadlom”. Výstava Some Time Ago pozostáva z diel vytvorených za posledný rok.                                                

Mikuláš Klimčák - maliar, sochár, monumentalista, filozof, ilustrátor, reštaurátor. Narodil sa 16. 11. 1921 v Humennom. Vo svojej tvorbe čerpá námety v počiatkoch slovenských národných dejín a období Veľkej Moravy. Výrazovo je ovplyvnený byzantskou ikonografiou. V rokoch 1943 – 1945 študoval na oddelení kreslenia a maľovania na SVŠT v Bratislave u prof. Jána Mudrocha. V roku 1948 ukončil VŠUP v Prahe u profesorov Františka Tichého a Jozefa Nováka. Od roku 1950 žije a tvorí v Bratislave. Diela Mikuláša Klimčáka sa nachádzajú v mnohých slovenských múzeách, galériách, chrámoch i súkromných zbierkach.


5. Strategické zámery v oblasti vzdelávacejkultúrno-výchovnej činnosti

Vzdelávacia a kultúrno-výchovná činnosť je realizovaná v nadväznosti na stálu expozíciu a v nadväznosti na krátkodobé, výmenné výstavy. Pri stálej expozície sú vytvorené a využívané cielené sprievodcovské služby (výklad pre deti, pracovné listy pre deti, mládeže pod.). V nadväznosti na krátkodobé výstavy sú realizované nepravidelne sprievodné akcie (prednášky, besedy, tvorivé dielne, happening, prírodovedné fotografické vychádzky, ateliéry a pod.).

1. Vytvorenie koncepcie vzdelávacích a kultúrno-výchovných akcií podľa potrieb cieľových skupín, podľa charakteru zbierkového fondu, podľa kultúrneho dedičstva regiónu. Táto koncepcia bude postavená na rozšírení ponuky voľno-časových aktivít a jej zámerom bude vo vzťahu k deťom a mládeži prispievať k prevencii sociálno-patologických javov.
2. Vytvorenie balíčka kultúrno-vzdelávacích produktov pre školy všetkých stupňov (detská vernisáž, program pre školské výlety, jednotlivé projekty spolupráce vo vzťahu k zameraniu danej školy, lektorské programy podľa jednotlivých vekových skupín a pod.). Ďalej pre osoby s handicapom, zohľadňujúce ich potreby (výstava so sprievodným programom) a návštevníkov - turistov (rozšírenie návštevníckych služieb, ročná výstava so sprievodným programom).
3. Vytvorenie koncepcie polyfunkčného priestoru pre prácu s návštevníkmi, najmä so školami a rodinami s deťmi. Mnoho umeleckých organizácií cíti povinnosť vytvárať ďalšiu generáciu milovníkov umenia a umelcov. O to viac, že je tu deficit estetickej výchovy na školách. Aj zo strany firemných poskytovateľov je tu zámer prezentovať sa v oblasti umelecko-vzdelávacej, čo dáva ďalší rozmer spolupráce pre oddelenie a jeho zviditeľňovanie sa.

 

6. Strategické zámery v oblasti výskumnej, publikačnej, bádateľskej a informačnej aktivity

     Odborné zameranie výskumnej činnosti je dané zameraním odborných pracovníkov. Nakoľko oddelenie vo svojich začiatkoch bude disponovať jednou pracovnou silou, je nevyhnutné zainteresovať do výskumnej činnosti externých pracovníkov. Publikačná činnosť je zasa zameraná na výstupy z výskumnej činnosti, na spracovanie a propagáciu zbierok a na spracovanie a propagáciu kultúrneho dedičstva mesta Sniny a regiónu. Preto sú tu možnosti spolupráce s externými odbornými pracovníkmi. Výstupy z výskumov budú publikované a prezentované aj formou elektronických médií (DVD, CD, video). Je tu aj predpoklad vytvoreni v budúcnosti koncepcie modernej múzejnej knižnice ako informačného pracoviska, špecializovaného na regionálnu históriu.


 7. Strategické zámery v oblasti marketingu a PR

Marketingové a propagačné aktivity aj keď sú pre muzeálne oddelenie primárne, sú limitované personálnymi a finančnými možnosťami oddelenia. Bude snahou oddelenia: systematicky vytvárať marketingové ponuky, balíky produktov pre jednotlivé cieľové skupiny, ďalej vytvoriť jednotnú grafickú, textovú aj obsahovú podobu všetkých ponúk (napr. pozvánka, katalóg výstav, propagačné texty, suveníry). Vytvoriť priestor na doméne (www), vytvoriť a využívať elektronický adresár pre poštu a oznamy, vytvoriť jednotne spracované pútače a orientačný systém vo vstupnej časti budovy , pred budovou a v meste. Vytvoriť logo oddelenia, cielene sa podieľať na tvorbe propagačných produktov pre cestovný ruch a pre najširšie cieľové skupiny v meste a regióne (propagačných materiálov Mesta Sniny a propagačných materiálov turistických destinácií: Sninský kameň, Vihorlat, Kremenec, drevené kostolíky). Prispievať do pravidelných náučno-populárnych rubrík miestnych periodík (významní rodáci, vlastivedné listy, výskumná činnosť, zbierkový fond).

Ambíciou programov a aktivít muzeálneho oddelenia je zlepšiť kvalitu života a kultúrne vyžitie obyvateľov mesta. Muzeálne oddelenie napomôže neformálnemu stretávaniu sa milovníkov umenia, histórie a prírody. Systematickým rozvojom vzdelávacej činnosti podporí vzdelávací program cieľových skupín a rozšíri ponuku pre pedagógov a ich žiakov. V múzejníctve je sledovaná  v posledných rokoch zvýšená podpora od individuálnych darcov a firemných darcov. Teda niet divu, že program múzeí častejšie reaguje na prianie a požiadavky týchto darcovských skupín (výstavy, cez ktoré sa darcovia zviditeľnia, trháky pre verejnosť).                                                                                                                                                                    

Ale aj napriek tomu hlavnou úlohou práce muzeálneho oddelenia pri MKOS v Snine je robiť kvalitnú, živú kultúru v meste, ktorá by sa vyvarovala násilnej komercii a prázdnemu konzumu.

 

V Humennom 11. 02. 2013                                                

Vypracovala: PaedDr. Daniela Kapráľová