msks_logo

msks bleskovky

erb2 

facebook msks

msks Gerbocova Snina

ROCKFEST

mediaaa

Vyhľadávanie

Počítadlo návštev

TOPlist

PrihlásenieGerbócova literárna Snina 2019

msks

M E S T O     S N I N A 

v y h l a s u j e

18. ročník autorskej literárnej súťaže

GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA

Autorská literárna súťaž Gerbócova literárna Snina je podujatie celoeurópskeho významu, v ktorom začínajúci autori prostredníctvom súťaže prezentujú svoju tvorbu v oblasti poézie, prózy a eseje. Do súťaže sa môžu zapojiť aj zahraniční Slováci žijúci na území iných štátov v Európe.

Gerbócova literárna Snina je súťaž určená autorom poézie, prózy a eseje bez vekového obmedzenia. Môžu sa na nej zúčastniť autori s príspevkami, ktoré dosiaľ neboli publikované. Zúčastniť sa môžu aj autori, ktorí boli v predchádzajúcich ročníkoch odmenení cenou alebo čestným uznaním. Súťaž je neanonymná. Práce musia byť predložené v slovenskom jazyku a v kategóriách C a D aj v elektronickej podobe.

Uzávierka prijímania prác je 31. 07. 2019.

Ďalšie informácie je možné získať v Mestskom kultúrnom a osvetovom stredisku Snina,

 e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. "> Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

alebo na adrese organizátora súťaže http://www.mskssnina.sk


Pravidlá súťaže - rozkliknúť štatút:

 ŠTATÚT AUTORSKEJ LITERÁRNEJ SÚŤAŽE GERBÓCOVA LITERÁRNA SNINA 


Hodnotenie 17. ročníka súťaže v literárnej tvorivosti detí a mládeže

Gerbócova literárna Snina – A a B kategória súťažiacich

 

            Tak, ako to bolo zaužívané po minulé roky, aj teraz začnem svoje hodnotenie kvantitatívnym konštatovaním.

            Do 17. ročníka súťaže v literárnej tvorivosti Gerbócova literárna Snina boli do kategórie A (žiaci 1. – 4. ročníka základných škôl) zaradené literárne texty mladých autorov zo štyroch slovenských základných škôl. Tri školy reprezentovali domovský okres súťaže a kvalitnými prácami svojich žiakov prispela opäť i ZUŠ Jána Melkoviča zo Starej Ľubovne. Celkovo sa do súťaže zapojilo v tejto kategórii 24 autorov so 43 prácami, z toho 21 autorov (36 prác) v poézii a 3 autori (7 prác) v próze. V tomto ročníku v oboch mladších kategóriách zaznamenávame kvantitatívny úbytok súťažiacich autorov i zaslaných prác, ktoré sú však kvalitatívne na úrovni porovnateľnej s minulým ročníkom súťaže. Aj v kategórii B (žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl) sa väčšina mladých autorov zamerala na tvorbu poetických textov – konkrétne 19 autorov so 41 textami. Prózu reprezentovalo 9 textov od 5 autorov tejto vekovej kategórie. Práce boli zaslané z ôsmich slovenských škôl – tri zo Sniny, po jednej zo Stakčína, Trnavy, Topoľčian, Košíc a Starej Ľubovne. Deti zahraničných Slovákov do 17. ročníka súťaže svojim prácami neprispeli.

            Za každý zo zaslaných textov patrí vďaka ich autorom, ale v mnohých prípadoch i citlivému a systematickému pedagogickému vedeniu zo strany učiteľov, pre ktorých ide často o prácu nad rámec svojich povinností a ktorí aj takouto formou prispievajú ku kultivovaniu literárneho cítenia a tvorivosti u začínajúcich autorov. Samozrejme, nemožno predpokladať, že by sa väčšina detí slovesnému umeniu venovala v neskoršom veku (prípadne i profesionálne). Hlavným posolstvom súťaží zacielených na literárnu tvorivosť je však prehlbovanie vzťahu detí ku krásnej literatúre a tvorivosti celkovo. Medzi účastníkmi možno ale badať i črtajúce sa literárne talenty, u ktorých je predpoklad postupného kvalitatívneho rastu a literárneho dozrievania s ambíciou pokračovať v začatej literárno-umeleckej činnosti. Som rada, že s niektorými mladými autormi sa môžeme textovo stretávať z roka na rok, pričom môžeme sledovať ich literárny vývoj a napredovanie.

            V prvej hodnotenej vekovej kategórii aj v tomto ročníku prevážili poetické výtvory nad prozaickými – kvalitatívne i kvantitatívne. Tematicky sa mladí autori zacielili na priblíženie deťom blízkych tém, ktoré sa im podarilo zobraziť na rôznej estetickej úrovni. Formou prevažne viazaného verša sa pokúšali estetizovať svoj vzťah ku škole, obľúbeným i obávaným predmetom, prázdninám, jednotlivým ročným obdobiam, prírode, športu (predovšetkým futbalu), snívali o vlastnení motorového vozidla svetovej značky, vyjadrovali svoj obdiv a lásku k rodičom, túžbu po znovunadobudnutom zdraví, tematizovali zmenu v živote spôsobenú príchodom mladšieho súrodenca, ale i vytúženého domáceho zvieratka. U žiakov ZUŠ Jána Melkoviča cítiť v pozadí prác silnú estetickú platformu, na ktorej vo voľných veršoch stavajú (tvoria) a reflektujú svoju doteraz zažitú realitu a jej vnútorné prežívanie. Čo sa týka prózy v tejto kategórii, s ohľadom na vek autorov oceňujem najmä ich snahu o vytrovenie zmysluplného textu vystavaného na základe priblíženia výnimočného zážitku, pokusu o vytvorenie bájky a báje. Avšak konkurencia v tejto kategórii nebola veľká, prvé a druhé miesto preto neboli udelené.

            Starší žiaci vo svojich poetických dielkach reflektovali prírodné motívy, obavy zo životnej zmeny súvisiacej s prechodom na strednú školu, vo veršoch uvažovali o škole, fantastických bytostiach, pokúšali sa o hru so slovnými významami, tematizovali výnimočnosť dní (ako sú napríklad narodeniny). Vo väčšine prípadov šlo o priemerné zvládnutie techniky písania formou viazaného verša. V súťažných prácach sa objavili i viac-menej úspešné pokusy o grafické básne – kaligramy. Formou voľného verša vyjadrovali literárni adepti reflexie o živote a prvých dotykoch citov. Popri priemerných prácach sa však vyskytli v tomto ročníku aj zaujímavé dielka, ktorých autori sú vo viacerých prípadoch pravidelnými prispievateľmi do tejto literárnej súťaže a možno u nich badať tvorivý literárny talent. Tento ročník priniesol v kategórii starších žiakov i zaujímavé prozaické práce, ktorých síce nebolo veľa, ale kvalitatívne nezaostávajú za prácami predchádzajúceho ročníka.

            Zdôrazniť však chcem, že hlavným zmyslom tejto a podobných literárnych súťaží najmä v nižších vekových kategóriách je predovšetkým prehlbovanie vzťahu detí a dospievajúcich k literárnemu umeleckému slovu a verím, že sa tak deje aj v tvorivom procese smerujúcom ku koncipovaniu súťažných poetických i prozaických textíkov.

            V neposlednom rade je ešte na mieste poďakovať sa tútorom a organizátorom súťaže Gerbócova literárna Snina za jej už sedemnásty ročník. Aj takýmto spôsobom ostáva živá nielen spomienka na sninského rodáka Jozefa Gerbóca, ale upevňuje sa i stabilné miesto súťaže medzi každoročne vyhlasovanými literárnymi súťažami na Slovenku, a tým sa šíri zároveň dobré meno jej domovského mesta.

 

V Košiciach 5. 11. 2018                                                        Anna Timková Lazurová      


Výsledky súťaže v literárnej tvorivosti

Gerbócova literárna Snina 2018

17. ročník

Kategória A a B

 

Kategória A (1. – 4. ročník) – poézia

 

1. miestoJúlia Arendáčová (ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa, 4. roč.): Cyklus básní (jarné kvety, mamka, sen, bicyklovanie)

Cyklus štyroch básní napísaný dobre zvládnutým voľným veršom. Autorka v nich reflektuje štyri rôzne témy – obraz kvetu pripodobneného baletke, nepateticky a pritom úprimne vyjadrený vzťah k mame, abstrakciu sna a proces učenia sa bicyklovať – to všetko v esteticky originálnom podaní so zmyslom pre vyvrcholenie v zaujímavej pointe.

 

2. miesto Daniel Verbický (ZŠ a MŠ, SNP, Stakčín, 4. roč.,): Liek na život, Splnený sen

Rytmicky a obrazne veku primerane zvládnuté hravé textíky so zaujímavým vypointovaním. V prípade prvej básničky túžba po uzdravení v závere „vyzývajúca“ ku „zdravému životnému štýlu “ a pohybu, v druhom prípade naplnenie sna v podobe vytúženého psíka.

 

3. miestoEma Jeleňová (ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa, 4. roč.): Cyklus básní (upršaný deň, huby, náušnice, hudba)

Dobre zvládnutou technikou voľného verša podané reflexie vybraných motívov. Autorka v textoch prejavila zmysel pre originálnu metaforiku a vyvrcholenie vo vydarených pointách.

 

3. miesto – Matej Bobenič (ZŠ, Ul. Komenského, Snina, 4. roč): Choroba, Milý poštár

Prvá básnička je hravým textíkom, v ktorom autor konkrétnou obraznosťou viazanou formou s využitím viac i menej originálnych rýmov detsky priamočiaro a uveriteľne vyjadruje túžbu po zdraví. V druhom prípade v spoluautorstve s Branislavom Červeňákom veršujú o bocianovi nesúcom v batôžku malého bračeka.

 

Čestné uznanie

 

Lenka Melcherová (ZUŠ J. Melkoviča, Stará Ľubovňa, 4. roč.): Cyklus básní (tanec, nespoznávam ťa, nebo)

V troch kompozične podobne vystavaných básňach sledujeme prepájanie prírodných a osobných motívov uvažujúceho lyrického subjektu smerujúce k vyvrcholeniu vo finálnej pointe.

 

Laura Karľová (ZŠ P. O. Hviezdoslavova, Snina, 2. roč.): Poštár

Rytmicky adekvátne veku vystavané viazané epické vyjadrenie stretnutia s vtákom – osobným poštárom.

 

Oliver Kuskov (ZŠ, Ul. Komenského, Snina, 4. roč.): Kamarát futbal

Chlapčensky autentické veršované vyjadrenie vzťahu ku futbalu smerujúce od všeobecného pohľadu k prezentovaniu osobného vzťahu k tejto populárnej loptovej hre.

 

Kategória A (1. – 4. ročník) – próza

 

1. miesto – neudelené

 

2. miesto – neudelené

 

3. miestoTobias Savary (ZŠ, Ul. Komenského, Snina, 2. roč.): Výnimočne krásny preplakaný zážitok

Veku primerane podané prerozprávanie zážitku blížiaceho sa v tomto veku „hraničnej“ životnej situácii, v centre ktorej sa ocitá vzťah syna a otca. V pozadí cítiť ich hlboký vzťah a detský strach o otca – vzor – hrdinu.

 

Čestné uznanie

 

Dáša Karoľová (ZŠ P. O. Hviezdoslavova, Snina, 2. roč.): Namyslená líška

Lineárne rozprávanie na motívy bájky personifikujúce konanie zvierat v lese. Obsahovo skratkovité, avšak s ohľadom na vek oceňujem snahu o (intuitívnu) kompozičnú ucelenosť textu.

 

Filip Andrejko (ZŠ P. O. Hviezdoslavova, Snina, 3. roč.): Cyklus próz (Duch Vianoc v Egypte; Zem, Voda, Vzduch a Oheň; O čísle 23; O Hastrmanovi a kolovrátku; Škola dobra a zla)

Miestami zaujímavé náznaky zakomponované do alúzie na báj opierajúce sa o mytologické podložie. Tematizovanie personifikovaného motívu štyroch elementov života – štyroch živlov, magické rozprávkové fabulovanie v ostatných troch prípadoch obsahujúce niekoľko povšimnutiahodných metafor, ktoré by bolo textovo vhodné dôslednejšie dotvoriť. Oceňujem však výber a spracovanie pre vek autora netypických tém.

 

Kategória B (5. – 9. ročník) – poézia

 

1. miestoKatarína Melcherová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, 7. roč.): Cyklus básní (keď nehovorím)

Cyklom štyroch konkrétne nepomenovaných básní v celku pod názvom keď nehovorím autorka prezentuje dobre zvládnutú techniku písania voľným veršom. Originálnou obraznosťou reflektuje prežívané pocity, city i okolitý svet.

 

2. miesto Alica Kmečová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, 8. roč.): Cyklus básní (bez názvu, Nekonečná láska, Otázniky)

Dobre zvládnutou technikou písania voľným veršom prezentuje autorka v súťažných básňach subjektívnu reflexiu okolitého sveta, civilný prejav sprevádza nápaditá metaforika a obraznosť so zmyslom pre vyvrcholenie textu vo vydarenej pointe.

 

3. miestoMarianna Ibrahimi (ZŠ, Škultétyho, Topoľčany, 6. roč.): Ruža, Socha anjela

Z troch súťažných básní je umelecky najhodnotnejšia báseň Ruža, v ktorej autorka prejavila svoj zmysel pre obraznosť a originálne poetické videnie sveta, čím preukázala svoje literárne predispozície aj pre poetickú tvorbu. Podobne aj Socha anjela je vydareným kompozične a obsahovo uceleným poetickým textíkom .

 

3. miesto – Natália Kokošová (Cirkevná spojená škola, Snina, 7. roč.): Vetrík a listy

Ocenený kaligram v podobe dáždnika tematizujúci náladu jesene, evokujúci farby a zvuky je obsahovo a kompozične pekne zvládnutou formou grafickej básne.

 

Čestné uznanie

 

Katarína Krupová (ZŠ P. O. Hviezdoslavova, Snina, 8. roč.): Farebná

Rytmicky, kompozične a obrazne pomerne dobre zvládnutá báseň, v ktorej je viacero zaujímavých miest. Ukončenie textu údernou pointou dáva úvahám o farbách hlbší zmysel a ukrýva v sebe veľavravné posolstvo.

 

Tímea Anna Wilmanová (ZUŠ Jána Melkoviča, Stará Ľubovňa, 1. roč. OGY, 12 rokov): Cyklus básní (hviezdy, slnko, pražské uličky, ilúzia)

Cyklus zaslaných básní prezentuje nežnú lyrika, ktorou sa autorka dotýka čitateľa zaujímavou metaforikou a obraznosťou. Každá z básní je kompozične uzatvorenou premyslenou výpoveďou lyrického subjektu.

 

Viktória Telváková (ZŠ a MŠ, SNP, Stakčín, 8. roč.): Stmieva sa...

Kompozične aj obrazne pekne vystavaná prírodná lyrika básne pôsobí na predstavivosť. Personifikáciou farebnosti a zvukov krajiny vplýva na zmyslové vnímanie čitateľa.

 

Kategória B (5. – 9. ročník) – próza

 

1. miestoTimea Mariničová (Cirkevná spojená škola, Snina, 8. roč.): Neznáma, Dcéra

Autorka si prozaické prvenstvo v tomto ročníku súťaže zaslúžila najmä dobre zvládnutým žánrom poviedky. V oboch textov sa prejavila ako zručná narátorka so zmyslom pre gradáciu a dynamiku. Príbehu s kriminálnou zápletkou aj idylickému príbehu adoptovanej dcéry v druhom prípade by sa dali vyčítať slabé miesta a nedostatok „zažitej reality“, avšak s ohľadom na vek autorky oceňujem kvalitatívny posun oproti súťažnému textu z minulého roku.

 

2. miestoVladimíra Gáborová (ZŠ P. O. Hviezdoslava, Snina, 6. roč.): Cyklus próz (Prečo sú na oblohe mraky, Popletené písmenká, Údolie koňov)

Tri sujetovo dobre vystavané prózy, z ktorých najmä prvé dve sú plné zaujímavých nápadov. Autorka v nich využíva rozprávkové motívy, personifikuje prírodu i písmená abecedy a podáva kompozične ucelené prozaické texty. Tému tretej prózy zvládla autorka nemej úspešne, ale aj v nej prejavila výraznú mieru invencie, fantázie a tvorivej literárnosti. S ohľadom na vek oceňujem nápady, aj ich textovú konretizáciu.

 

3. miestoMarianna Ibrahimi (ZŠ, Škultétyho, Topoľčany, 6. roč.): Herbár (Joga)

Pekné, nápadité a originálne „bylinkové rozprávanie“. Autorka do príbehov bežných školských dní nevtieravo zapracovala „čajové motívy“ a ich liečivý účinok pre telo i dušu. Jej Herbár s podtitulom Joga sa zameriava na šalviu, ľubovník, medovku a v závere na levanduľu. Text by bolo vhodné mierne štylisticky a ortograficky doladiť, avšak autorka aj v tomto ročníku súťaže potvrdila svoje literárne nadanie a cit pre poetické aj prozaické slovesné umenie.

 

Čestné uznanie

 

Lucia Líšková (ZŠ sv. košických mučeníkov, Košice, 9. roč.): Ako euro precestovalo Európu, Plastiková krajina

Autorka prispela do súťaže dvomi zaujímavými úvahovými prózami – v prvej personifikuje putovanie jednoeurovej a dvojeurovej mince po krajinách eurozóny; v druhej uvažuje o „dobe plastovej“, v ktorej v súčasnosti žijeme a v ktorej nás plast obklopuje z každej strany.


Hodnotenie 17. ročníka Gerbócovej literárnej Sniny 2018

 

KATEGÓRIA C – PRÓZA

 

Do súťaže 18. ročníka Gerbócovej literárnej Sniny 2018 v tejto kategórii zaslali svoje práce iba dvaja študenti, zato 17 študentiek, čo sa sčasti odrazilo aj na tematickom zábere próz.

Najpočetnejšia zásielka prišla opäť zo Strednej pedagogickej školy v Levoči. Viaceré kolekcie próz i básní upozorňujú na to, že by sa žiadalo vyberať spomedzi nich už priamo v škole a  do súťaže posielať iba tie, o ktorých sú autori vnútorne presvedčení, že ich považujú za najvydarenejšie. Bez tohto posúdenia síce poukazujú na svoju pracovitosť, no zároveň prezrádzajú svoje evidentné tvorivé slabiny. V tomto ročníku je to zvýraznené tým, že zásielka z tejto dlhodobejšie najaktívnejšej školy tvorí viac ako polovicu všetkých prác zúčastnených stredoškolákov v GLS. V konečnom posudzovaní tejto súťaže ako celku vedú k vážnym úvahám o zmene jej štatútu. Žiaci Gymnázia sv. košických mučeníkov z Košíc i v tomto ročníku zaslali práce, ktoré nespĺňajú kritériá klasického prozaického žánru. Pri rekapitulácii prác žiakov tejto školy v predchádzajúcich ročníkoch GLS sa ukazuje, že pôvodný zámer vytvoriť texty v esejistickom žánri vykazuje v celkovom vyznení častejšie podobu úvahy. Autorom chýbajú ambície posunúť svoje texty do náročnejších reflexií. To malo vplyv i na rozhodovanie pri ich oceňovaní (vhodnejšie by zapadli povedzme do zvolenskej súťaže o Štúrovo pero). Väčšina texty si zasluhuje všeobecnú pochvalu najmä tým, že sú uvažovaním o našej histórii aj odozvami na aktuálne spoločenské dianie. V ich obsahu je sympatická etika ako nabádanie na správanie v súčasnom svete, kde sa výrazne mení rebríček tradičných hodnôt.

Adepti vzhliadajúci k literárnemu Parnasu sa nemusia priam programovo vzdávať vlastnej vôle, dávať do popredia až asociálny postoj k svetu. Dejiny literatúry stáročiami priťahujú skôr tým, že tvorba má zmysel predovšetkým vtedy, ak si autor získava čitateľov vytrvalým hľadaním sebavedomého miesta v spoločnosti ľudí. O to potrebnejšie sa takýto postoj od neho žiada v pragmaticky orientovanom svete. Romantické sentimenty na čitateľov už neveľmi zapôsobia, autor vo svojej naivnej snahe byť výnimočný sa môžu dočkať skôr úškrnov, znevažujúcich jeho snahy, nech sú i hlboko úprimné. Mladosti svedčí predovšetkým príklonom k činu, priam zaťaté smerovanie za nádejnou perspektívou. Inakšie písanie zostáva predovšetkým hromadením slov, šliapaním v bludnom kruhu. Výnimočnosť pôsobí ako súkromná zaľúbenosť píšuceho do únikového sveta fantázie, mimo vážnej povinnosti poznávať úžasnú rôznorodosť reálneho sveta.

 

Katarína Sivuľková, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Prózy Drobné rána a Masky

Drobné rána – sú iba vstupom do písania o tom, čo by autorka chcela napísať, keby sa do písania pustila naplno. Masky – poetické reflexie nabádajú na prípadný tvorivý príklon autorky k poézii.

 

Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Prózy V medeSlnečnica

V mede – Schopnosť nadhľadu nad takými vážnymi vzťahmi, aké podnecuje zamilovanie. Odstup umožňujú uvoľnené konštatovania, a najmä pozorné sledovanie situácií, pri ktorých mnohé zaľúbené autorky (alebo túžiace po ozajstnom zaľúbení) neraz strácajú prehľad a menia literárne ambície na čítanie zo starodávnych červených knižníc. Tento med dodáva guráž zatočiť i s falošnosťou, takou reálnou pri pestovaní povrchných ilúzií.  

Slnečnica – Ojedinelý, a v literárnych začiatkoch teda vzácny zmysel pre humor, odľahčené hodnotenie každodenných okolností. Metafora že med je liek na všetko a počasie býva premenlivé, takže k citu možno občas nahliadnuť i cez staromódne pranostiky.

 

Klaudia Rybovičová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Próza bez názvu a O jeden deň starší mravec

Tá bez názvu je skicou o vážnom období mladosti, keď si človek formuje postoj k svojmu okoliu a hľadá vlastné smerovanie. Ak sa niečo vydarí k spokojnosti, je to skromná nádej do nasledujúceho obdobia. Próza bez epických konkrétnosti nepotrebuje pátos slov ani dramatizáciu osobných vzťahov.  

O jeden deň starší mravec – Tu preniká cez text viac sentimentu, násobia ho návratné spomienky, spomalenie plynutia v čase pôsobí sťa bez nádejných perspektív. Priam ako literárny Jozef Mak, alebo ničím osobnostne zapamätateľný mravec. No výhľadom k budúcnosti sa predsa oddá venovať sústredenú pozornosť.

 

Diana Filová, Gymnázium Topoľčany

Próza Niť

Text vznikol na podnet zo spoločnej témy vyplývajúcej z citátu od spisovateľa Jána Johanidesa. Svoju úvahu autorka konkretizuje príkladmi ľudských vzťahov a završuje tým, že súčasný človek narušuje pevnosť látky tkanú dejinami, obchádza tichú krásu a smeruje k niti osamotenia.

 

Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany

Próza Nitka k nitke...

Autorka zaraďuje svoj text do žánru eseje. Citáciu z Johanidesa (Pokiaľ človek nevie, že je niť, nič viac iba obyčajná niť, ani nevie, ako sa táto niť prepletá a spletá s ďalšími niťami) uchopila podstatne širšie a zasadila ju do nadčasových väzieb. Od ľanového semiačka prechádza k výrobe plátna a jeho trvácnosť prirovnáva k formovaniu národa. Tkaninu spriadanú na osnove a úzku povyšuje na súdržnosť rodiny. Ľudová výšivka je pre autorku veľkolepá, rovnocenná s profesionálnou výtvarnou tvorbou. Znalosť vecných pracovných postupov citlivo argumentuje. Na malej ploche snuje extrakt národných dejín od dvíhajúcich sa emancipačných pohybov a skutkov jeho odvážnych a neústupčivých aktivistov. Zároveň nabáda na spoločné uvažovanie o globalizačných trendoch v súčasnosti.

 

Matej Rešetár, Gymnázium sv. košických mučeníkov

Prózy Kompulzívny nákupca Evro a Kam speje naša kultúra

V tomto prípade je v prvej úvahe zaujímavá pointa o rozrastajúcom sa konzumnom trende, ktorý možno zahatať iba veľkým finančným krachom. Druhá je zovšeobecnením globalizácie, tvrdo vstupujúcej i do kultúry a duchovných sfér.

 

Terézia Bariová, Gymnázium sv. košických mučeníkov

Próza Sila národa

Všeobecná aktualizačná úvaha opierajúca sa o mocne medializovanú tému pouličného diania pod heslom Za slušné Slovensko má širšie zázemie poznania, než je jej skromný rozsah. I v ňom však možno pobádať na diskusiu a uvažovanie o vážnych otázkach v súčasnej spoločnosti.

 

Lukáš Šimočko, Gymnázium sv. košických mučeníkov

Próza Ako sa stať človekom

Úvaha na vážnu spoločenskú tému, povyšujúca etické a spoločenské hodnoty nad karieristické napredovania za bohatstvom a slávou. Je síce sumarizáciou viacerých vážnych spoločenských skutočností, ale niet v nich pevných bodov, ktoré by ukotvili podnety na hľadanie východísk smerujúcich ponad prítomný čas k budúcnosti, za akú je zahodno angažovať sa.

 

Katarína Szalonová, Gymnázium sv. košických mučeníkov

Za texty Černobyľská modlitbaMengeleho dievča

Žánrovo sú oba texty mimo kategórie prózy, sú recenziami. Černobyľská modlitba na rovnomennú knihu Svetlany Alexejevičovej, obsahovo sa sústreďuje na veľkú „staromódnu“ tragédiu prebiehajúcu v každodennom čase „atómového veku“.

V texte Mengeleho dievča je to zase komentované „čítanie“ z knihy novinárky Veroniky Homolovej s Violou Stern Fisherovou o neľudských krutostiach počas druhej svetovej vojny.

 

Marianna Franková, Stredná priemyselná škola Svidník

Próza Útek ku hviezdam

Vyznanie lásky a túžby ujsť s jej objektom mimo reálneho prostredia v nádeji, že vysnívaný muž má byť oázou pred chladným a skazeným svetom. Avšak ani veľká životná túžba po šťastí nevystačí na hodnotnú prózu.

 

Anna Kaščáková, Stredná priemyselná škola Svidník

Próza Svet za oknom

Náhodné zoznámenie dvoch dievčat v kupé vlaku, spoločné záujmy so sympatickou spolucestujúcou. Ich súladné záujmy a príjemné posedenie v jedálenskom vozni naruší krádež. Podstatným sujetom v príbehu sú však opisy scenérií ubiehajúcej krajiny. Autorka v nich pokračuje hneď, ako spolucestujúca vystúpi v stanici, aby ich nasmerovala s istým pátosom do záverečného dosť zjednodušujúceho obrazu ubiehajúceho „na trati do nekonečna“.

 

Laura Kostolníková, Stredná priemyselná škola Svidník

Prózy Prečo ja? Stratený syn, V dobrom aj zlom

Prečo ja? – Silný motív šikany v škole i mimo nej, nenávisti, ponižovania sa utápa v dosť konvenčnom komentovaní vážnych udalostí a vzťahov. Stratený syn – Príbeh o úzkostnom hľadaní strateného syna, ktorého matka považuje už za mŕtveho, sa výrazne zmení pri identifikovaní nájdeného mŕtveho tela iného chlapca. V prvom momente neprichádza úľava zo života najbližšieho ani súcit s tým nebohým. , tom momente sa úzkosť, strach, beznádej neprechádzajú do uvoľnenia. Menia sa do egoistického obviňovania tých, čo po nezvestnom intenzívne pátrali. V dobrom aj zlom – Stretnutie dvoch mladých ľudí zo značne rozdielnych prostredí a ešte s rozdielnejšími životnými postojmi. Dievča začínajúce študovať v hlavnom meste zaujme na ulici mládenec na vozíčku natoľko, že s nepredstieraným optimizmom sa snaží, aby sa postavil na vlastné nohy. Sympatický príbeh smeruje do zdarného vyústenia, no v epickom spracovaní si autorka pomáha konvenčnými zjednodušeniami.

 

Denisa Boďová, Stredná pedagogická škola Levoča

Prózy Predvianočný stresKlop, klop, čo nepočuješ?

Predvianočný stres – Dva úplne rozdielne svety, nálady na dvoch póloch končia moralizujúci zovšeobecnením. Objavne literárneho medzi slovami a vetami niet. Klop, klop, čo nepočuješ? – Nech je vyjadrenie vzťahu k Slovensku akokoľvek úprimné, s plnohodnotnou prózou má text máločo spoločné.

 

Kamila Mlynárová, Stredná pedagogická škola Levoča

Próza Druhá šanca

Je z „hojne rozšíreného rodu“, autorov, čo v mene prozaického príbehu namiesto príťažlivého rozprávania uprednostňujú zovšeobecňujúce charakteristiky. V nich prekypujú buď nadšené a obdivujúce prívlastky príjemných situácií či ľudských vlastností, alebo pretekajú slzy nad nepriaznivými životnými situáciami. Dôveryhodnosti takýchto príbehov uberá dosť podrobné komentovanie nálad, očakávaní, situácií, pri ktorom autorom neostáva priestor (ani sa neprejavuje potreba) na tajomstvo, vnútorné napätie. Rozprávanie sa od začiatku po záverečnú vetu uberá nastoleným rytmom a čitateľa zvyčajne nečaká už nijaké prekvapenie. Šťastné vyústenie lásky do akože trvalého perspektívneho vzťahu alebo nečakaná smrť blízkeho človeka zahmlieva často záplava konvenčných slov.  

 

Andrea Mrázová, Stredná pedagogická škola Levoča

Prózy Sú to naozaj VianoceRozprávka v realite

Sú to naozaj Vianoce – Poctivo napísaný príbeh, autorka vychádza z reality a osobných skúseností. Poctivé stvárnenie všeobecne známych skutočností by mohlo byť povzbudením do otvárania náročnejších tém a hľadania hlbších súvislostí. Rozprávka v realite

Citlivé stvárnenie rodinného vzťahu nepotrebuje plytvať „veľkými“ slovami. Rušivo pôsobia v prejavoch dospelých, detský účastník by sa mal vyjadrovať primerane svojmu veku a mentalite. A príbeh potrebuje predovšetkým skonkrétnenia skutkami – a tých je málo. Sympatickejšia je schopnosť autorky udržiavať vo svojom rozprávaní isté napätie, a to predovšetkým z očakávania udalosti. Nezdolateľný optimizmus pritakáva názvu príbehu s charakteristikou rozprávkového žánru. Nádej je dobrá devíza nabádajúca k pokračovaniu v písaní.

 

Alžbeta Pavelová, Stredná pedagogická škola Levoča

Prózy Niečo ako pocit, Nerozhodnosť, Hľadanie odpovedí, Posledný jej pohľad, Bezpečie

Miniatúry zaznamenávajúce silné udalosti, pocity a vzťahy v zložitých situáciách racionálneho sveta a povyšujúce srdce na hlavný ľudský orgán citového vnímania. Dlhšie prózy si žiadajú sústredenú korektúru, zbytočne sa rozširujú do vzťahových epizód, je v nich nadbytok sentimentality, čo znižuje dôveryhodnosť výpovede. Próza Hľadanie odpovedí môže byť vstupným východiskom k  stvárneniu mnohorakých otázok do prozaického tvaru. Povedzme na náročný žánrový spôsob malých básní v próze, aké nám zanechal Charles Baudelaire. To si však žiada, popri inom, zostúpiť z literárnych výšin na pevnú reálnu zem.

 

Zuzana Andrášová, Stredná pedagogická škola Levoča

Prózy Alexander Noah Sugg, čiže Neptune, Eric Michael Bravery, čiže Saturn, Lucas Ezra Wasowski, čiže Pluto

Zaujímavá je formálna stránka textov: autorka spája „vesmírne svety“ s ľudskými charaktermi v súčasnom živote. Prvá próza charakterizuje situáciu alkoholika, druhá je o ľudskom osamotení vo svete ľahostajných hlukov útočiacich na labilné duše, tretia o postavení jednotlivca, ktorý sa snažil byť v spoločnosti konvencií, klamstiev a upodozrievaní „dostatočne dobrým pre všetkých“. Lenže ako sa v každej próze osamotene cíti literárna postava, možno podobné odozvy očakávať od čitateľov. Autorkina skepsa by si žiadala dôveryhodnejšiu epickú argumentáciu, zdôvodnenie v partnerskom dialógu, nie iba v jeho dosť jednostrannom odmietaní.

 

Viktória Lesnická, Stredná pedagogická škola Levoča

Prózy Skaza, Absurdný príbeh, Choroba, Láska neexistuje, - Teen Wolf -

Skaza – Autorka otvára náročné témy, je v nich snaha o psychologizovanie, pátranie po podvedomých až chorobných nutkaniach na neštandardné konanie, pričom postavy navonok popierajú tradičné hodnoty, akoby si práve tým potvrdzovali, že najúžasnejšou cestou k dobru vedie cez konanie v zlosti, afekte alebo dokonca s plnou racionálnou účasťou.

Príbeh – rozprávaný v mužskom rode – kontrastujúci s tradične ustáleným náhľadom na lásku. Prvé sklamanie od matky, ktorá ho natrvalo odloží do detského domova. Na úsvite dospievania tragická smrť priateľky. Potom „tá pravá“ so šťastným koncom. Dosť konvenčný priebeh, všetko sa odohráva na povrchu diania, vnútornejšie to nezachránia ani citovo silné slová.

Absurdný príbeh – Rozprávanie v mužskom rode pokračuje, smrť je hneď prvým slovom prózy. Metaforické porovnávanie dobra a zla na popredí dvier a veľkého bieleho plátna, ale štatistická prevaha zlých skutkov „hrdinu“ nevaruje pred uskutočňovaním ďalších. Naopak, sám sa vovádza do symbolického pekla, v ktorom nie je schopný, ani ochotný dostať sa do sveta, kde možno konať i dobro.

Choroba – Psychická rozpoltenosť človeka, úzkosť, depresia ako „osobné peklo“ jednotlivca. Pritom podstata, ako sa pozerať na okolitý svet, spočíva skôr v jednoduchosti, vnímaní krásy. Na plnohodnotnú prózu však takáto akokoľvek dobromyseľne mienená „rada“, nevystačí.

Láska neexistuje – Romantický príbeh ako z niekdajšej „červenej knižnice“.

Teen Wolf – Rozprávanie o láske v zlomovom bode, ktorým má byť pokus o samovraždu, je však nahodený formálne, a teda epicky nedôveryhodne. Trápenia z lásky bývajú také autentické, no v próze pôsobia dosť fádne.

 

Lenka Grečková, Stredná pedagogická škola Levoča

Štyri prózy: Odvaha..., Dobrodružstvo prvého letu, Múdrosť prírody

Odvaha... – Rozprávkový rytmus rozprávania, jednoduchá veta, príbeh so šťastným koncom a morálnym poučením – to sa vymyká z prevahy súčasných príbehov, kde podobný záujem o ľudí na okraji spoločnosti býva dosť ojedinelý (syn bohatých rodičov pomáha svojmu spolužiakovi, ktorého otec je zamestnaný v ich fabrike). V autorskom štýle je nedôslednosť vo výbere slov, častejšie opakovanie niektorých, iné by bolo možné nahradiť vhodnejšími.

Dobrodružstvo prvého letu – Uvoľnený spôsob rozprávania, humorný nadhľad, osobná skúsenosť ako nosná kostra príbehu.  

Múdrosť prírody – Optimizmus človeka opierajúci sa o majestát prírody.

 

KATEGÓRIA C – POÉZIA

 

Kategóriu poézie obsadilo 11 autoriek a jediný stredoškolák. V súťaži opäť dominovali práce zo Strednej pedagogickej školy v Levoči (tvorili takmer polovicu), študentky zo ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni opäť potvrdili, že pedagógovia školy sa dlhodobo príkladne starajú o literárnu prípravu žiakov, študentov, ba pod jej hlavičkou prichádzajú do súťaže GLS aj práce autorov, ktorí sa vekom dostávajú do kategórie dospelých. Pri hodnotení ich básní býva náročné jednoznačne určiť poradie, pretože nesú príbuzné tematické východiská a sú charakteristické poetickým rukopisom opierajúcim sa o spoločnú estetickú základňu. Istou úľavou pre porotcu je, že perspektíva smerovania autorov je mimo jeho vplyvu, o vlastnom mieste vo svete literatúry rozhodnú napokon sami.

 

Michaela Prejsová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Básne V ľubovnianskom skanzene Predjesenná

Tematicky širší záber: obdiv k tradícii, v slovne úsporných veršoch je dynamika mladosti, sila vzťahov, ale aj sentiment návratných spomienkových obrazov.

 

Klaudia Rybaničová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Básne Hranica, Je čas, Raz, Prvýkrát

„testovanie“ erotikou, „osmeľovanie“ sa do životnej reality, narúšanie konvencií, mnohorakosť citových podnetov prenášaných do obrazových metafor, s využívaním kontrastných (až konfrontačne pôsobiacich) spájaných slov.

 

Andrea Bajnóczyová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Básne bez názvov a Zima k nim

Smerovanie k objektu záujmu, sebareflexia premýšľavého konania, optimistické nádejanie sa, okamihy chvíle v smerovaní od snívania k dosiahnutiu očakávaného

 

Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany

Básne lesom, poľom, lúkou, dolinou

Jednoznačnosť autorského zámeru už v tematicky jednotiacich názvoch, slovesná úspornosť, viaceré slová sú samostatnými obrazmi.

 

Kristián Lazarčík, SOŠ Hlohovec

Básne bez názvov

Verše sú vyplnené expresívnymi slovami, erotickými obrazmi, uvoľnenými asociáciami príbehových náznakov. Otázne však ostáva, či práve takéto oslobodenie sa neposúva text mimo sústredenej výpovede, inými slovami: či v podobne ladených výpovediach nie je zárodok exhibičného pokračovania bez záväzností smerovať centra; alebo ešte takto: či sú slová vskutku kryté osobnostnou skúsenosťou a premyslenou súslednosťou.

 

Laura Kostilníková, SOŠ Svidník

Báseň Zraňujúce slová

Slová spájané do pomerne konvenčných obrazoch a všeobecných súvislostí, ich vecný obsah neprekračuje autorské súkromie a nesmeruje k originálnej poetickej výpovedi

 

Ema Lívia Jakubcová, SPŠ Levoča

Básne Hľadanie, Nevďačníci, Vnútro

Viazaný verš s konvenčnými rýmovými spojeniami, snaha „pochopiť to, čo smieme smieť“ je brzdou samotnej tvorivosti a priam dezilúziou, a tá mladej poézii nijako nesvedčí.

 

Alžbeta Pavelová, SPŠ Levoča

Básne Od fiftysenty, Skúška odolnosti, Túžba, Životná hra, Pavučinka klamstiev, Motýlie krídla, Najtajnejšia slza, Pomyslená čiara, Prenikavé ticho, Dva tiene, Pohladenie, Očný klam, Klamstvá nie sú pravdivé, Hladina, Kolíska

Séria pripomína zásielku do vydavateľstva na ich knižné vydanie, ale autorka namiesto výpovede o sebe, o svojom aspoň bezprostrednom okolí hromadí abstraktné, osamotené slová, uvažovanie neraz smeruje k otázkam bez ambície vyslovovať o nich vlastný názor, postoj.

 

Michaela Horečková, SPŠ Levoča

Báseň Ukryté šťastie

Márne i povrchne a abstrahujúce uvažovanie o šťastí, akoby si ani nezaslúžilo písať o ňom s plným nasadením a vďačnosťou za to, že pri jeho opisovaní neexistujú iba nešťastné nápady

 

Andrea Mrázová, SPŠ Levoča

Básne Rozprávka v básničke, Slová

V prvej je zaujímavá téma i príbeh je hoden spracovania, ibaže potrebuje, aby autorka vytrvalo pracovala na cizelovaní každého verša, vyhľadávala zaujímavejšie slová a ich spojenia, na zhutnení udalostí

Slová sú úvahou o tom najpodstatnejšom základe literatúry, v tomto prípade sa autorka sústredila predovšetkým na ich etickú stránku, ktorá má každodenný aj celoživotný význam. Na báseň je to však primálo.

 

Magdaléna Tkáčová, SPŠ Levoča

Básne Začalo to tak nevinne, Pomaly, Vyznanie, Vchod do známa a neznáma, Vitaj u mňa doma..., Cez otvorené oči, Modlitba v temnej noci, Nemilovaná, O koncoch a nových začiatkoch, Uplakané žieňa, Sama alebo duša uvoľnená

Ďalšia autorská séria, ktorá by si žiadala aspoň kritický výber samotnej autorky, inakšie vzniká oprávnené podozrenie, že prvotným zámerom účastí v súťaži je spoľahnutie na kvantitu. Takéto je i zavŕšenie prvej básne povrchného okamihu, pragmatické postupy pri vychutnávaní si drobných slastí, dotykov, hľadaní miesta iba pre seba. Vitaj u mňa doma... či Cez otvorené oči sa radia do žánru prírodnej lyriky, ale vo veršoch niet objavného ba ani osobne citového

 

Monika Danila, Teoretické gymnázium J. G. Tajovského Nadlak

Báseň Jarná

Obľúbený motív z krajanského sveta, privolávajúci snežienkovou jarou generačné nádeje na návraty cezpoľných domov.

 

KATEGÓRIA D – PRÓZA

 

Do tejto súťažnej kategórie GLS poslalo svoje práce 9 autoriek a autorov, čo je výrazne menej ako v predchádzajúcich ročníkoch a čo sa prejavilo i nižšom konkurenčnom zázemí.

  

Jana Cigániková, Slovenský Grob

Próza

Hutné, úsporné, žánrovo uvoľnené, významovo pestré, s patričnou sebairóniou. Monológ je vnútorne funkčne dialogizovaný, otvára niekoľko tém a v ich zdanlivej nesúrodosti je štýlový poriadok. Keď do textu vstúpi básňou, tá pôsobí výraznejšie a príťažlivejšie, než sú mnohé zasielané do súťaže v kategórii poézia.

 

Adam Kollár, Stará Ľubovňa

Čakanie na 38-ku

Uvoľnená slovná hra o chvíľkových stretnutiach, obrazy séria drobných motívov či scénok, charakteristika nenápadných vzťahov či presnejšie neveľmi namáhavých úsilí o premyslenejšie nadviazanie kontaktov s perspektívou „napredovania“.  

 

Zuzana Martišková, Topoľčany

Globálna tendencia byť infantilný

Úryvok z rozsiahlej prózy koncipovanej, pravdepodobne, bárs do novely či románu. Pokojné, rozvetvenejšie rozprávanie, dostatok reálnych skutočností, pozorovania, uvažovania. Uvoľnenosť sprevádzaná i nezáväznosťou, tá však potrebuje koncepčnosť, inak sa rozvetvuje a tým i rozptyľuje a roztráca od čitateľa. Jazyk súčasnosti, slangový až blízky vulgárnosti vo svete súčasných vzťahov a najmä individuálne odstredivých pohybov. Schopnosť zachytiť viacero motívov a spojiť ich do celku. Predeľované stručnými múdrymi radami vyznačenými kurzívou. Aj aktualizácia na nôtu súčasného školstva, kvality jeho vzdelávania a ľudsky mladého študentského, študijného materiálu.

 

Eva Hančáková, Podbrezová

Muž s kočíkom

Autorka vydala už knižky – neposudzuje sa.

 

Richard R. Senček, Banská Bystrica

Rýžovník, Vrásky staručkej medi

Vypracovaná štylistika, neošúchaná obraznosť, fantázijnosť v reálnom, vzťah k drobnému živému. Vrásky staručkej medi. Rozprávkovo-povesťový motív s vecnou znalosťou baníckej problematiky. Ale rozvláčne popisovanie a na pozadí poznaného dosť naivný sujet, strácajú vnútornú príťažlivosť. A dosť naivná aktualizácia riešená kozmeticky.

 

František Vašš, Stropkov,

Trikrát Alexandra

Zoširoka rozpisovaná krátka udalosť, roztiahnutá ešte spomienkou. Slovné ihranie s maďarčinou, charakterizujúc dlhovlasú osobu. Pridlhý, väčšmi vysvetľujúci nájazd k jadru príbehu. Lenže i tá časť je stavaná na otázkach, na ktorých základe sa má charakter postavy sebapredstavovať ako ohromný zvodca žien. Aj rozhovory sú popíjajúco rozvláčne. Aj rusnácke pesničky sú zaznamenané. S rôznorodejšej ponuky pohľadných žien zostáva perspektívnou tehotná.

 

Judita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom

Diabolský omyl, Posvätný dar nebies

Jazyk dosť literárny, dialógy formálnou, nie rečou charakterizujúcou postavu. Mohla by sa radiť humoristického ladenia, keby nešlo o úplne smrteľnú záležitosť, ako je chystaná úkladná vražda. Konštrukcia na módne medializované príhody. Druhý text je všeobecnou úvahou o priateľstve.

 

Anna Lažová, Svidník

(Ne)odzvoní slovenským slovám

Úvaha o slovenčine, jej kráse i jej prznení, námety na riešenie.

 

Miroslav Macháč, Stará Pazova

Prózy Ruženkina premena, Ľúbostné pokušenie, Silnejší než osud, Lekcia o šťastí

Dialógy ako z ochotníckej hry. Sú to stretávania, aby si porozprávali, čo autor potom zapíše ako príbeh. Generačné starnutie a venovanie sa v dosť fádnom rozpoložení, ktoré prirodzene majú za vrchol hoden literárneho stvárnenia.

Silnejší než osud NATO bombarduje Srbsko, čerta sa zaujíma, že vážne chorá žena nemá prepotrebné lieky. Pekný obraz, keď namiesto bombardérov priletia na komín kotolne bociany. To je pre nich pravé šťastie. A Lekcia o šťastí je v istom zmysle genealógiou o spájaní generácií.

 

Janko Takáč, Kovačica, Srbsko Biely šum

Rozprávanie dokladá autor osobnou skúsenosťou, citlivým pozorovaním, hodnotením s neveselou príchuťou ironizujúceho úsmevu. Poviedka je realistickým obrazom zložitej súčasnosti, ktorej predchádzalo obdobie prosperity, násobenej zárobkami gastarbajtrov v zahraničí, z ktorých sa tešili do svetlej budúcnosti. Po internom vojnovom šoku, zavŕšenom bombardovaním svetových mocností na konci minulého storočia však po hospodárskom embargu nastala hospodárska kríza z ktorej sa mnohí ľudia nevedia spamätať a žijú akoby v spomalenej a neraz beznádejnej dobe. V tej nie je ďaleko ku krádežiam či kriminálnym skutkom. Jedni sú nezamestnaní, iným novodobí podnikatelia za prácu poriadne neplatia, desaťtisíce mladých i starších si hľadá robotu za hranicami, v zámorí s ňou aj napĺňanie večného sna. Do tejto atmosféry zasadí autor nosnú časť svojej prózy, ktorá končí tragickou smrťou štyroch mladých ľudí.

 

KATEGÓRIA D – POÉZIA

 

Do tejto kategórie prišli básne od 10 autorov, viacerí sa do súťaže GLS prihlasujú opakovane, a napriek tomu sa nedá pri ich tvorbe konštatovať významný kvalitatívny posun. Navyše počet účastníkov sa zúžil tým, že niektorí už vydali vlastné knihy, takže posudzovať ich texty prislúcha recenzentom prispievajúcim do literárnych alebo iných periodík. Mimo porotcovského hodnotenia sa takto ocitli Eva Hančáková z Podbrezovej (má na svojom autorskom konte už niekoľko vydaných kníh, popri básnických jej vyšiel i román) a tento cieľ dosiahla v tomto roku aj Emília Filipová zo Svätého Petra, ktorá vo vlaňajšom ročníku získala Cenu primátora mesta. Podobné ambície má Sninčan Dušan Hirjak, ďalší nositeľ Ceny primátora a popredných ocenení v GLS. Neúnavnou súťažnou prispievateľkou je Anna Lažová zo Svidníka a k poézii sa tento rok priklonil Richard R. Senček z Banskej Bystrice, doteraz účastník súťaže v kategórii prózy. Istými raritami sú poetické zásielky pravdepodobne manželov (alebo súrodencov) Jany Cigánikovej (súťaží aj v kategórii próza) a Jozefa Cigánikovcov zo Slovenského Grobu a dvojčiat Edity Ďurčovej a Judity Ďurčovej z Nového Mesta nad Váhom. Tieto väzby nespomínam ako genealógiu, nepriamo na to upozorňuje štýlová a tematická príbuznosť ich veršov.

 

Jana Cigániková, Slovenský Grob

Básne Sen o Karpatoch, Ponožky, Neštipni ma, Vo všetkých zrkadlách

Autorka zaslala svoje texty do oboch kategórií, pri hodnotení som sa sústredil na jej prózu.

 

Jozef Cigánik, Slovenský Grob

Básne Daruj mi, Čajovým dychom, V kútiku pier, Mama

Aj snaha o voľnosť, kvázi spájanie rozličných obrazov, ako ich majstrovsky komponovali nadrealisti, či kríženie pocitov, nálad, vnútorných vzruchov by mali stáť na pevnej autorskej postati. Inakšie zostávajú v zásuvkách jeho súkromia, do ktorých ťažko vniká svetlo reálneho sveta.

 

Emma Tomková, Stará Ľubovňa

Aktívna autorka s charakteristickými prepojeniami úsporných veršov do vizuálnej obraznosti, autorskej sebareflexie v uzavretom priestore, ktorý nabáda na otvorenosť svetu.

 

Adam Kollár, Stará Ľubovňa

Básne Prelomenie, Za oponou, Prenesenie významu

Autor, ocenený ako stredoškolák, sa vekom posunul do kategórie dospelých. Opiera sa o hru slov a obrazov, pričom sa vyjadruje k vážnym svetským skutočnostiam. V prvej básni si zvolil ako východisko „Zostrelené hlasy včiel“. Tretia je generačne trochu ošúchaná, „Zahŕňa áno aj nie“, a to je predsa väčšmi alibistické veršovanie než odvaha predísť mu plným skutkom. Ocenenie však získal v kategórii próza.

 

Eva Hančáková, Podbrezová

mimo hodnotenia, je autorka kníh

 

Richard R. Senček, Banská Bystrica

Básne Piesky, Známky, Odznaky, Kalendáriky

Autor píše predovšetkým prózu, skladanie slov do podôb metafor nie je plnohodnotnou poetickou výpoveďou.

 

Edita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom

Básne Ľúbostný monológ alebo Prosba milej, Post mortem (Po mojej smrti), Žiara veľkomiest

Súkromné veršovanie.

 

Judita Ďurčová, Nové Mesto nad Váhom

Básne Na krídlach vesmíru, Vášeň, Mĺkvosť snení

Rozvetvený záber, v ktorom sa poetickosť utápa v konvenčnom rýmovaní.

 

Anna Lažová, Svidník

Básne Svet, Ruže, Sme

Autorka citlivo zaznamenáva „čas bláznivých dní“, v ktorom „kľúč lásky sa opäť zlomil“. Ľudskú skepsu potláča nabádaním „vystúpiť z priepasti / utrieť si špinavé ruky / skrotiť sebaľútosť / a nikomu nedovoliť / nebyť človekom“. Ocenenie získala v kategórii prózy

Dušan Hirjak, Snina

Básne Pozvánka k rodičom, Zázraky Matky, Srdce lásky, Múdrosť božskej hrdosti

Autor svojimi básňami vstupuje do celkom inej spoločenskej klímy, než je svet tradičných hodnôt. V básni Pozvánka k rodičom si z pozície dedka ctí generačné väzby rodín, ktoré si odovzdávajú etické posolstvá a nádej na šťastnú budúcnosť detí, lebo „iba zásluhou detí sa z rodičov môžu stať svetlí ľudia“. Zázraky Matky sú poklonou zázrakom prírody, do ktorej prirodzene a nenahraditeľne patrí i ľudský plod bez hlučných a siláckych „genderových hier“. Ich protipólom je Srdce lásky, ktorú netreba hľadať v osudovom snáre, lebo tróni v kráľovstve nazývanom Život. Múdrosť božskej hrdosti je rozsahom poéma. Autor ju uvádza citátom z Evanjelia sv. Matúša o svetle sveta ľudských duší, ktoré „prestáva žiariť, hoc Boh na neho nárok má“. Nosnou metaforou v poéme je Svetelný človek ako nositeľ pravých hodnôt, ktorý má „schopnosť uplatniť cnosti dobrodinca“. Svoju vieru autor stavia do reality súčasného sveta, v ktorom sú ohrozované hodnoty duchovné, etické i mnohé existenčné. A konkretizuje ju úzkostlivou nádejou pre obyvateľov kontinentu nazývaného Európou.

 

 

VÝSLEDKY 18. ROČNÍKA GERBÓCOVEJ LITERÁRNEJ SNINY 2018

 

Cena primátora Sniny

 

František Vašš, Stropkov,

Za prózu Trikrát Alexandra a za vytrvalú účasť autora v súťaži GLS, ktorého prózy sa vyznačujú bohatou osobnou skúsenosťou, vnímavým pozorovaním a humorným nadhľadom.

 

KATEGÓRIA C – PRÓZA

 

1. cena

Magdaléna Martišková, Gymnázium Topoľčany

Za prózu Nitka k nitke..., ktorou autorka tvorivo presahuje zo žánru eseje k literatúre faktu, čím obohacuje nadčasové uvažovanie o tradíciách s presahom do prítomnosti.

 

2. cena

Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Za prózy V medeSlnečnica, v ktorých autorka s nadhľadom a zmyslom pre humor odľahčuje každodenné trápenia pochádzajúce i z takých vážnych vzťahov, akými sú zaľúbenia.

 

3. cena

Zuzana Andrášová, Stredná pedagogická škola Levoča

Za prózy Alexander Noah Sugg, čiže Neptune, Eric Michael Bravery, čiže Saturn, Lucas Ezra Wasowski, čiže Pluto, v ktorých autorka prepája „vesmírne svety“ s ľudským osamotením vo svete mlčanlivej ľahostajnosti a rušivých hlukov.

 

Čestné uznania

 

Klaudia Rybovičová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Za prózu bez názvu a O jeden deň starší mravec, ktorými skicuje vážne obdobie mladosti, keď si človek na základe osobných skúseností formuje postoj k svojmu okoliu a hľadá vlastné smerovanie.

 

Matej Rešetár, Gymnázium sv. košických mučeníkov

Za prózy Kompulzívny nákupca EvroKam speje naša kultúra, ktoré sú reflexiou na konzumný životný štýl a zovšeobecnením vplyvu globalizácie na tradičnú kultúru.

 

Terézia Bariová, Gymnázium sv. košických mučeníkov

Za aktualizačnú úvahu Sila národa, ktorou autorka na margo medializovanej témy o pouličných prejavoch pod heslom Za slušné Slovensko vyjadruje postoj k podstatne širším skutočnostiam.

 

Anna Kaščáková, Stredná priemyselná škola Svidník

Za prózu Svet za oknom a v nej predovšetkým za opisy scenérií krajiny ubiehajúcej za oknami vlaku „na trati do nekonečna“.  

 

KATEGÓRIA C – POÉZIA

 

1. cena

Andrea Bajnóczyová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Za básne bez názvovZima, v ktorých autorka funkčne prepája vizuálnu obraznosť s osobnou účasťou pri aktívnom hľadaní lyrického objektu.  

 

2. cena

Kristián Lazarčík, SOŠ Hlohovec

Za básne bez názvov s veršami vyplnené expresívnymi slovami, erotickými obrazmi, uvoľnenými asociáciami a príbehmi otvárajúcimi možnosti epického stvárnenie.

 

3. cena

Michaela Prejsová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Za básne V ľubovnianskom skanzene Predjesenná s tematicky širším záberom reflektujúcim intenzitu ľúbostných vzťahov, energiu mladosti, úctivý vzťah k odkazom tradícií.

 

Čestné uznania

 

Klaudia Rybaničová, ZUŠ Jána Melkoviča Stará Ľubovňa

Za básne Hranica, Je čas, Raz, Prvýkrát

„testujúce“ šírky a ohraničenia životnej reality, konvencií, intenzity citových podnetov a aktívnych skutkov.

 

Monika Danila, Teoretické gymnázium J. G. Tajovského Nadlak

Za báseň Jarná, komorne stvárňujúcu obľúbený motív z krajanského sveta, privolávajúci snežienkovou jarou generačné nádeje na návraty cezpoľných domov.

 

KATEGÓRIA D – PRÓZA

 

1. cena

Janko Takáč, Kovačica, Srbsko

Za autorsky zrelú a štylisticky prepracovanú prózu Biely šum, zasadenú do zložitej situácie v Srbsku na konci minulého storočia, ktorá končí tragickou smrťou štyroch mladých ľudí.

 

2. cena

Zuzana Martišková, Topoľčany

Za úryvok z rozsiahlej prózy Globálna tendencia byť infantilný, v ktorej autorka využíva viaceré vrstvy jazyka, využíva dôverné poznanie školského prostredia a osobných vzťahov aktérov príbehu.

 

3. cena

Adam Kollár, Stará Ľubovňa

Za prózu Čakanie na 38-ku, komponovanú na zastávke trolejbusu uvoľnenými dialógmi do scénickej série nezáväzných vzťahov na linke drobných absurdít.

Jana Cigániková, Slovenský Grob

Za Prózu s rovnomenným názvom, v ktorej autorka využíva sebairóniu ako testovanie vlastných literárnych ambícií v bezprostrednom tvorivom partnerstve.

 

Čestné uznania

 

Richard R. Senček, Banská Bystrica

Predovšetkým za prózu Rýžovník, v ktorej skúsený štylista opisuje citlivý vzťah k drobnému živočíchovi.

 

Anna Lažová, Svidník

(Ne)odzvoní slovenským slovám

Za zrelú úvaha o slovenčine, jej bohatstve, kráse a rôznorodosti, ako aj o jej prznení v súčasnosti, čo si žiada spoločné riešenia.

 

Miroslav Macháč, Stará Pazova

Za prózy Ruženkina premena, Ľúbostné pokušenie, Silnejší než osud, Lekcia o šťastí stvárňujúce jednoduché životné situácie a zaužívané vzťahy skúsenej generácie.

 

KATEGÓRIA D – POÉZIA

 

1. cena

Dušan Hirjak, Snina

Za básne Pozvánka k rodičom, Zázraky Matky, Srdce lásky, Múdrosť božskej hrdosti, v ktorých autor na pozadí znepokojujúceho diania v súčasnej Európe nabáda na udržiavanie tradičných kresťanských a rodinných hodnôt.

 

2. cena

Eva Goľová, Snina

Za reflexívne básne Len ticho, tichučko..., LáskaMama, ktoré sú meditáciou pokory, ľudskej lásky, uvažovaním o individuálnom konaní vo vzácnom ľudskom prostredí zemskej planéty.

 

3. cena

Emma Tomková, Stará Ľubovňa

Za básne bez názvov, s charakteristickými prepojeniami vizuálnej obraznosti, autorskej sebareflexie v uzavretom priestore, ktorý nabáda na otvorenosť svetu.

 

Dušan Mikolaj,

Bratislava 31. októbra 2018